Ολοκληρωμένη Πρόταση Συνεργασίας Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων – Παρακολούθησης Λογιστηρίου

Ολοκληρωμένη Πρόταση Συνεργασίας Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων – Παρακολούθησης Λογιστηρίου

Ενδεικτική Πρόταση Συνεργασίας

Ακολουθεί, ενδεικτικά μια ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας, για τήρηση λογιστικών βιβλίων και παρακολούθηση λογιστηρίου επιχείρησης στον χώρο μας. Η πρόταση είτε ως προς τον τόπο τήρησης (στο χώρο μας, ή στον χώρο του πελάτη), ή ως προς τα λοιπά δεδομένα, τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 1. Τήρηση και ενημέρωση του λογιστηρίου – λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας μηχανογραφικά στον χώρο μας. Διακίνηση παραστατικών από και προς την επιχείρησή σας, με προκαθορισμένες συναντήσεις, για ενημέρωση,ολοκλήρωση εργασιών με δική μας ευθύνη. Η ενημέρωση των παραστατικών θα γίνεται βάσει αναγκών της επιχείρησης.
 2. Ενημέρωση, υπολογισμό και απόδοση φορολογικών καταστάσεων καθώς και συνόλου δηλώσεων της επιχείρησης (Εκκαθαριστική ΦΠΑ, Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών , Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, Ισολογισμός) όπως και υπογραφή αυτών ανεξαρτήτου τζίρου.
 3. Παρακολούθηση και ενημέρωση των εργατικών ζητημάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα:
  • Κάρτα πρόσληψης, οικειοθελή αποχώρηση, απόλυση εργαζομένου καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε ΟΑΕΔ.
  • Συμπλήρωση για κάθε εργαζόμενο της «Γνωστοποίησης ορών σύμβασης εργασίας».
  • Ένταξη μισθού σε συλλογική σύμβαση, κατάθεση κατάστασης,
  • καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε Επιθεώρηση εργασίας.
  • Παρακολούθηση μισθοδοσίας μέσω μηχανογράφησης. Πλήρη έκδοση αποδεικτικών μισθοδοσίας, για την καλύτερη
  • κατοχύρωσή σας έναντι του εργαζόμενου και ελέγχου του ΙΚΑ.
  • Κατάθεση «Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» με στοιχεία – μισθοδοσία των εργαζομένων, καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών στο αρμόδιο ΙΚΑ.
  • Υπολογισμό, απόδοση εισφορών σε κύριο ταμείο ασφάλισης (ΙΚΑ) ή και επικουρικού ταμείου (ΤΕΑΥΕΚ, κ.λ.π.) σε περίπτωση ένταξης.
  • Υπολογισμό και ενημέρωσή σας για το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στο ασφαλιστικό σας ταμείο, για το σύνολο των εισφορών του προηγούμενου μήνα (ΙΚΑ κ.λ.π.). Ενημέρωσή σας για το ύψος της οικονομικής σας υποχρέωσης τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη της, για τον καλύτερο οικονομικό σας προγραμματισμό.
  • Υπόδειξη για συμπλήρωση «βιβλίου αδειών», σε περίπτωση λήψης κανονικής αδείας από εργαζόμενο.
  • Κατάθεση λοιπών εντύπων – δηλώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορούν την μισθοδοσία της επιχείρησης (προσωρινή δήλωση, βεβαίωση αποδοχών, οριστική δήλωση, κ.λ.π.).
 4. Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατάθεση δίμηνης περιοδικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών, Δηλώσεων, Θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων, κατάθεση γνωστοποιήσεων κ.λ.π. σε προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης υποχρεώσεών σας.
 5. Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε Δ.Ο.Υ. που απαιτούν παρουσία λογιστή (ρυθμίσεις κ.λ.π.).
 6. Αντίστοιχη επίλυση σε ασφαλιστικά ταμεία
 7. Κατάθεση και πληρωμή Δημοτικών Τελών επιχείρησης στον Δήμο.
 8. Αποστολή με internet συνόλου δηλώσεων που είναι εφικτή η κατάθεσή τους μέσω αυτού (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ΙΚΑ,κ.λ.π.)
 9. Δυνατότητα παροχής γενικών πληροφοριών στην επιχείρηση για θέματα που συσχετίζονται με το λογιστήριο και βοηθούν στον σωστό προγραμματισμό σας, οικονομικά στοιχεία, κινήσεις προμηθευτών, στοιχεία πελατολογίου. Συνεργασία με την Διοίκηση σε λοιπά θέματα στα οποία μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
 10. Δημιουργία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, τα οποία αφορούν φοροτεχνικά θέματα (πρακτικό έγκρισης Ισολογισμού, κ.λ.π.)
 11. Κατάθεση σε Γ.Ε.Μ.Η. Πρακτικών (Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων), τροποποίηση καταστατικών και λοιπών εργασιών, οι οποίες δεν απαιτούν συμβολή Δικηγόρου.
 12. Ετήσια παρακολούθηση καθώς και γραπτή ενημέρωσή σας, για τα δεδομένα, την διακύμανση καθώς και τις φοροτεχνικές συμβουλές μας περί της εφαρμογής της «Περαίωσης». Άνα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κάθε έτος θα λαμβάνετε γραπτή ενημέρωση για τα κέρδη ή τις ζημίες που αναλογούν στην επιχείρησή σας, έως εκείνη την χρονική στιγμή. Ενημέρωση η οποία θα είναι πλαισιωμένη από φοροτεχνικές συμβουλές.
 13. Δυνατότητα καθημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας σας μαζί μας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας, σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 12 μήνες τον χρόνο.
 14. Επίσκεψη στον χώρο σας έμπειρου συνεργάτη μας για συζήτηση ή για την επίλυση του όποιου σχετικού θέματος προκύψει βάσει αναγκών της επιχείρησης.
 15. Αυτοπρόσωπη παρουσία λογιστή όπου αυτή απαιτείται π.χ. Έλεγχος επιχείρησης από ειδικά κλιμάκια ΣΔΟΕ, κ.λ.π.
 16. Μόνιμη ενημέρωσή σας, μέσω της ιστοσελίδας μας,για νέους νόμους, εγκυκλίου, ΦΕΚ, αρθρογραφία οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών που σας αφορούν κ.λ.π.
 17. Δυνατότητα και αποδοχή του όποιου ελεγκτικού οργάνου με σκοπό τον έλεγχο και διασταύρωση των λογιστικών σας βιβλίων καθώς και των λοιπών εργασιών μας, για την καλύτερη κατοχύρωσή σας.

Comments are closed.