Θέματα ανάληψης εργασιών μας

Θέματα ανάληψης εργασιών μας

Μόλις η οικονομική προσφορά συνεργασίας γίνει αποδεκτή, αμέσως μετά αναλαμβάνουμε την εργασία.
Με την ανάληψη της εργασίας από εμάς γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι η ενημέρωση καθώς και η τήρηση του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, θα γίνεται από την LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES και στον χώρο της, μηδενίζοντας έτσι τις όποιες πιθανότητες δημιουργίας ελεγκτικού προβλήματος από ΣΔΟΕ ή άλλο ελεγκτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.
Με την έναρξη της συνεργασίας καταγραφή του αρχείου για τον καλύτερο κύκλο αρχειοθέτησης παραστατικών και λοιπών εντύπων και δηλώσεων.
Συνεργάτης των εξωτερικών εργασιών θα παραλαμβάνει από την επιχείρησή σας, τα παραστατικά προς ενημέρωση και στην συνέχεια θα σας επιστρέφονται σε ειδικό φάκελο με την ένδειξη «προς αρχειοθέτηση» κ.λ.π.

Τρόπος παροχής υπηρεσιών μας

Κάθε «ενημερωμένο» παραστατικό από τον Λογιστή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης φέρει την ένδειξη «ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ» προς αποφυγή λάθους.
Κάθε έντυπο, λοιπό υλικό που χρήζει προσοχής, η αρχειοθέτησή του, θα φέρει επισυναπτόμενο έντυπο της η LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES, το οποίο στηριζόμενο στην καταγραφή των κλασέρ αρχείου του λογιστηρίου σας θα προτείνει τον ακριβή τρόπο αρχειοθέτησής του.
Κάθε παραστατικό το οποίο χρήζει παρατήρησης (π.χ. ελλιπή στοιχεία, λάθος σύνολα) θα φέρει επισυναπτόμενο έντυπο της η LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES το οποίο θα καταγράφει το πρόβλημα και αναλόγως θα προτείνει ενέργειες. Σε περίπτωση που η παρατήρηση δεν είναι απλής μορφής θα γίνεται τηλεφωνική σας ενημέρωση ή και παρουσία στον χώρο σας για ενημέρωσή σας και ολοκλήρωση του όλου θέματος.
Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του κάθε μήνα θα έχετε γραπτή ενημέρωση, για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ κ.λ.π), που πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.
Γραπτή ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης (προσδιορισμός κερδών ή ζημίας), καθώς και φοροτεχνικές συμβουλές για το τρέχον έτος.
Οι συναλλαγές της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες που απαιτείται να γίνονται με χρήση internet – αποστολή δηλώσεων σε Δ.Ο.Υ., κ.λ.π. – θα ολοκληρώνονται και θα αποστέλλονται από το τμήμα γραμματείας του γραφείου μας.

Οι εξωτερικές εργασίες οι οποίες δύναται να αναλάβουμε είναι:

 • Το σύνολο των εργασιών σε Δ.Ο.Υ.
 • Το σύνολο των εργασιών σε ΟΑΕΔ.
 • Το σύνολο των εργασιών σε Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Το σύνολο των εργασιών σε ΙΚΑ.
 • Το σύνολο των εργασιών σε Επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΤΕΑΥΕΚ κ.λ.π.).
 • Το σύνολο των εργασιών σε Επιμελητήριο.
 • Το σύνολο των εργασιών σε Γ.Ε.Μ.Η.
 • Πληρωμή Δημοτικών Τελών στον Δήμο.
 • Το σύνολο των εργασιών σε Ταμείο Νομικών, Ταμείο Πρόνοιας, Νομαρχία, Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Αποστολή δηλώσεων συνολικά σε Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ μέσω διαδικτύου (internet).

Από την έναρξη της συνεργασίας μας και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, φέρουμε την υποχρέωση διατήρησης μυστικότητας, σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης που λαμβάνουμε γνώση.
Που σημαίνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη
συναίνεση του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων που βάσει του νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε σχετικά (έλεγχος Σ.Δ.Ο.Ε., κ.λ.π.).

Όπως προαναφέραμε, αυτή είναι μια ενδεικτική πρόταση συνεργασίας. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί
μας και αφού καταγράψουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, εντός τριών (3) ημερών θα σας καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας. Η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα σας
καλύψει απόλυτα.

Σε καθημερινή βάση βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβληματισμούς, ερωτήματα αλλά και ανάγκες που
μας θέτουν επιχειρηματίες, από όλο το φάσμα της αγοράς, που έρχονται σε επαφή μαζί μας , τα οποία με τον άλφα ή βήτα τρόπο συσχετίζονται με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του γραφείου μας.

Αν μπορούσαμε σε λίγες γραμμές να τα ομαδοποιήσουμε, αυτά θα μπορούσε να είναι τα παρακάτω:

 • Ποιο είναι το κόστος ανά μονάδα των εμπορευμάτων μου;
 • Πόσο κοστίζει η κάθε υπηρεσία που παρέχω;
 • Πώς να υπολογίσω την τιμή πώλησης;
 • Με ποιους τρόπους θα μπορούσα να μειώσω την φορολογία μου;
 • Ποιες δαπάνες εκπίπτουν των κερδών μου και θα μπορούσα να δικαιολογήσω;
 • Πώς θα κάνω σωστό οικονομικό προγραμματισμό;
 • Γίνετε να προβλέψω το κόστος φόρου καθώς και τις λοιπές οικονομικές μου υποχρεώσεις πριν αυτές δημιουργηθούν;
 • Ποια είναι η ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησής μου;
 • Μπορεί κάποιος να εκπαιδεύσει εμένα ή (και) το προσωπικό μου , σε θέματα έκδοσης τιμολογίων και λοιπών παραστατικών , αλλά και λειτουργίας του λογιστηρίου γενικότερα;
 • Τι κέρδη βγάζει η επιχείρησή μου;
 • Πως θα τα υπολογίζω σε μηνιαία βάση;
 • Είναι βιώσιμη;
 • Πρέπει να αλλάξω κάτι στην πολιτική της προκειμένω να αυξήσω την κερδοφορία της;
 • Πότε και με ποιους πρέπει να υπογράφω ιδιωτικά συμφωνητικά;
 • Τι πρέπει να προσέχω σε αυτά;
 • Πότε πρέπει να τα καταθέτω στην Εφορία;
 • Τι εικόνα παρουσιάζουν οι Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής μου (Ισολογισμός , Δηλώσεις κλπ) σε πελάτες , προμηθευτές και τράπεζες;
 • Θα μπορούσε η εικόνα αυτή να βελτιωθεί;
 • Έχω κάποιες προτάσεις για εξαγορά της επιχείρησής μου. Πώς θα υπολογίσω την αξία της;
 • Με συμφέρει καλύτερα να κάνω συνεργασίες με έμμισθη απασχόληση ή με ελεύθερους;
 • επαγγελματίες που για την παρεχόμενη εργασία τους εκδίδουν ΤΠΥ;
 • Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης;

Στην προσπάθειά μας να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δημιουργήσαμε την υπηρεσία Εκπαίδευσης – Συμβούλευσης & Υποστήριξης Επιχειρήσεων.