Δείτε το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι Α.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1123/2016 που ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.

Με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις, στις οποίες κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1184/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.

Υπόδειγμα 1
Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων

Υπόδειγμα 2
Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων

Πηγή : https://www.e-forologia.gr/